Ecclesiastes 6:10-7:14 Ecclesiastes
Sunday, November 22, 2020